ПРЕДСТАВЯНЕ

Казвам се Емил Георгиев Василев и съм роден на 4.11.1974 г. Завършил съм Право и Публична администрация, като магистърска степен по Право защитих през 2002 г. Юридическа правоспособност придобих на 8.11.2002 г. Вписан съм като правоспособен адвокат в Пловдивска адвокатска колегия, като от 2003 г. до момента съм практикуващ адвокат. Притежавам правата да се явявам пред всички български съдилища, арбитражи и особени юрисдикции. С годините придобих богат опит в сферата на търговско, вещно, облигационно, застрахователно, данъчно и наказателно право. Защитавал съм успешно интересите както на големи дружества, така и на обикновени граждани. Зад гърба си имам голям брой спечелени дела, разрешени проблеми и доволни клиенти, което ми дава вътрешна удовлетвореност и самочувствието на успешен адвокат.

Адвокатската кантора има офиси в гр. София и в гр. Пловдив. Предлага широк спектър от юридически услуги, обхващащи всички сфери на правото. При нас ще получите висококвалифицирана правна помощ и коректност, като гарантирано ще намерим оптималното решение за казуса на всеки от вас. Ще се радваме да сме Ви полезни, защото практиката ни е показала, че своевременната консултация с адвокат спестява време и средства и винаги е добра инвестиция.

Клиенти

dream_gardens_logo1_220x91.jpg

logo
logo_3
logo_trade
martins_logo2

Услуги

Основни области на специализация на Кантората са търговски спорове, спорове за собственост, наследяване, семейно право, дела по установяване и оспорване на данъчни задължения, облигационно право, представителство пред застрахователни компании по завеждане на щети, определяне и изплащане на обезщетения при ПТП, наказателно право, изпълнителен процес, изготвянето на нотариални актове и правна помощ при сделки с недвижими имоти.

Услуги

Вещно
право

Собственост, съсобственост, право на ползване, сервитут, право на строеж,

Виж повече

предварителни договори, сделки с недвижими имоти, имуществени спорове, брачни договори, делби, кадастър, вписвания в имотния регистър, етажна собственост.

Виж по-малко

Облигационно
право

Договори, наеми, заеми, кредити, ипотеки, запис на заповед,

Виж повече

поръчителство, обезщетения при ПТП, спорове с монополисти и колекторски фирми, упълномощаване, представителство пред банки и застрахователи.

Виж по-малко

Трудово
право

Изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори,

Виж повече

работно време, отпуски, наказания, уволнения, възстановяване на работа, професионални заболявания, трудови злополуки, обезщетения.

Виж по-малко

Застрахователно право

Застрахователни договори, застрахователни събития,

Виж повече

обезщетения, откази, встъпване в права, представителство пред застрахователни компании по завеждане на щети, определяне и изплащане на обезщетения.

Виж по-малко

Семейно и наследствено право

Произход, бащинство, осиновяване, брачни договори, развод, издръжка,

Виж повече

родителски права, имуществени отношения между съпрузи, закрила от домашно насилие, наследяване, завещания, отказ от наследство, делба на наследство.

Виж по-малко

Граждански процес и право

Процесуално представителство и защита по граждански и

Виж повече

търговски дела в искови, обезпечителни, охранителни, регистърни, изпълнителни производства пред съответните институции, въззивно и касационно обжалване, посредничество и представителство пред държавни и общински органи, събиране на вземания, промяна на име, поставяне под запрещение, настойничество и попечителство.

Виж по-малко

Търговско
право

Учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на

Виж повече

ООД, ЕООД, АД, управление, членство, сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки, особени залози, вписвания и обявявания в Търговския регистър, комплексно правно обслужване по договор.

Виж по-малко

Данъчно
право

Консултации, становища, процесуално представителство в производства

Виж повече

по установяване и оспорване на данъчни задължения по ревизионни актове, обезпечителни мерки, прихващане, погасителна давност, отписване на задължения.

Виж по-малко

Административно право и процес

Правна помощ при издаване, изпълнение или обжалване на

Виж повече

административни актове, обжалване на глоби, процесуално представителство и защита по административни дела.

Виж по-малко

Наказателно
право

Консултации и защита по наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза на

Виж повече

наказателното производство.

Виж по-малко

GDPR и
твоят бизнес

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични

Виж повече

данни и относно свободното движение на такива данни.

Виж по-малко

КОНТАКТИ

Адреси:

София
ул.”Пирински проход” 47, вх.Б, ет.7 ателие1
ул.”Черни връх” 32Г

Пловдив
ул.”Йоаким Груев” 39

Телефон:

+359 899 325 324

Right Menu Icon